SD BB Senshi

Unicorn Gundam O2 Banshee

 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    
발매일 : 2013.3
가격 : 1200엔

1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts
 ▶Box Open
TOP


기존의 SD 유니콘 건담에 비해 추가/변경된 런너.


사이코 프레임 색상이 밝고 투명한 오렌지색이 되었네요.


스티커와 씰.

 

 ▶Manual  
TOP

 ▶Runners  
TOP

 ▶Parts  
TOP

 

 

TOP