Kotobukiya 
Goldran Dran & Great Parts
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

발매일 : 2022.3
가격 : 7800엔
1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts
 ▶Box Open   TOP

 
기존의 데커드/듀크와 공용으로 사용되는 런너들

 
도색된 얼굴과 머리, 몸통 파츠

 
슬라이드 금형이 적용된 파츠

 

 ▶Manual   TOP

 

 ▶Runners   TOP

 

 

 ▶Parts   TOP

 

 

 

 

TOP