Star Wars

1/12 Battle Droid & Stap

 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰 

발매일 : 2016.8
가격 : 4200엔


1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts

 

 ▶Box Open   TOP

 
단순한 런너처럼 보이지만, 2가지 재질을 함께 사출하여 가동식 관절부까지 한꺼번에 찍어낸 통짜 런너입니다.


클리어 재질의 전용 스탠드

  
습식데칼과 씰


 

 

 ▶Manual   TOP

 

 ▶Runners   TOP

 

 ▶Parts TOP

 

 

 

 

 

TOP