MG Figurerise

Wild Tiger

 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰 

발매일 : 2012. 6
가격 : 3800엔


1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts

 

 ▶Box Open   TOP

 
연녹색의 사출색이 곱긴한데.. 약간 식완스럽네요 ^^;

 
광채가 영롱한 녹색 클리어 파츠들

 
스모크 클리어타입의 파츠들

 
슬라이드 금형을 이용하여 매우 입체감있게 뽑아낸 파츠.

 
씰과 데칼이 동시에 제공됩니다.

 
스티커량이 꽤 많아서 작업시간이 쫌 걸릴 듯..


눈에 붙이는 스티커는 따로 인쇄되어 있습니다.

  

 ▶Manual   TOP

 ▶Runners   TOP

 

 ▶Parts   TOP

 

 

 

TOP