RG 

RX-0[N]

Unicorn Gundam 02 Banshee Norn

 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰 

 

발매일 : 2018. 2
가격 : 4000엔


1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts

 

 ▶Box Open   TOP


밴시 노른 소체용으로 새롭게 추가된 런너.


암드아머 DE용으로 새롭게 추가된 런너.

 
신규 부품을 보호하기 위한 런너 가이드들

 
머리뿔에는 슬라이드 금형이 적용되어 있습니다.


씰의 양은 RG 유니콘과 거의 비슷하네요.

 

 ▶Manual   TOP

 

 

 ▶Runners   TOP

 

 ▶Parts   TOP

 

 


 

 

 

 

TOP